OCENA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH TERENÓW WODONOŚNYCH WROCŁAWIA JONAMI NIKLU I POTASU W ŚWIETLE BADAŃ MODELOWYCH

Magdalena Modelska, Marek Wcisło

Abstract


Celem prezentowanych badań była ocena zagrożenia ze strony intensywnie zagospodarowanych przemysłowo i rolniczo obszarów Wrocławia dla wód podziemnych sąsiadujących z nimi terenów wodonośnych. Na skutek przeprowadzonych prac terenowych i laboratoryjnych zdiagnozowano potencjalne ryzyko związane z napływem wód o podwyższonych stężeniach jonów niklu i potasu. Dla metali tych wykonano model migracji masy w wodach podziemnych. Obejmował on okres 10 lat, zakładając charakter zanieczyszczenia incydentalny – niklem i ciągły – potasem, na obszarach poza terenami wodonośnymi. W wyniku prac modelowych wykazano, że w badanym
okresie nie dojdzie do przemieszczenia się jonów niklu w kierunku terenów wodonośnych. Możliwa jest nawet redukcja stężeń tego metalu na skutek procesu sorpcji. W toku prac modelowych stwierdzono możliwość niewielkiego zwiększenia stężeń oraz migracji jonów potasu, szczególnie z sąsiadującego z terenami wodonośnymi cieku Zielona, nie stanowi ona jednak zagrożenia dla ujęć terenów wodonośnych Wrocławia.


Keywords


modelowanie migracji zanieczyszczeń; wody podziemne; nikiel; potas; tereny wodonośne; Wrocław

Full Text:

PDF (Polish)

References


ALLISON J.D., ALLISON T.L., 2005 – Partition coefficients for metals in surface water, soil, and waste. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development Washington, DC.

BENCALA K.E., JACKMAN A.P., KENNEDY V.C., AVANZINO R.J., ZELLWEGER G.W., 1983 – Kinetic analysis of strontium and potassium sorption onto sands and gravels in a natural channel. Water Resour. Res., 19, 3: 732–738.

WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E., 2013 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Inspekcja Ochrony Środowiska, seria Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

MAŁECKI J.J. (red.), NAWALANY M., WITCZAK S., GRUSZCZYŃSKI T., 2006 – Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny. UW, Wydział Geologii, Warszawa.

MORASIEWICZ J., 1970 – Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych na terenie projektowanych studni horyzontalnych w rejonie ujęcia wodociągów miejskich. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne we Wrocławiu [maszynopis].

ROSZAK W., 1991 – Kształtowanie się składu chemicznego płytkich wód podziemnych w pradolinie Odry w rejonie Wrocławia. Pr. Geol.-Mineral., 20.

SHEPPARD S., LONG J., SANIPELLI B., SOHLENIUS G., 2009 – Solid/liquid partition coefficients (Kd) for selected soils and sediments at Forsmark and Laxemar-Simpevarp. Rapport R-09-27. Svensk Kärnbränslehantering AB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, Stockholm.

STAŚKO S., TARKA R., WCISŁO M., BUCZYŃSKIS., OLICHWER T., 2015 – Intensyfikacja infiltracji na terenach wodonośnych oraz ZPW Na Grobli. Etap II. Model hydrogeologiczny obszaru ujęć infiltracyjnych MPWiK w granicach miasta Wrocław. Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

STAŚKO S., WCISŁO M., BUCZYŃSKI S., TARKA R., 2016 – Propozycja lokalizacji 4 nowych ujęć promienistych wraz z zamodelowaniem ich działania w obszarze terenów wodonośnych – część wrocławska i monitoringiem studni horyzontalnej. Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

WCISŁO M., BUCZYŃSKI S., STAŚKO S., OLICHWER T., TARKA R., 2016 – Hydrogeologiczne uwarunkowania intensyfikacji poboru wód na potrzeby miasta Wrocławia w rejonie Mokrego Dworu. Biul. Państ. Inst. Geol., 466: 301–312.

WOJEWODA J., KOWALSKI A., GOTOWAŁA R., SOBCZYK A., 2016 – Budowa geologiczna terenów wodonośnych ujęcia infiltracyjnego we Wrocławiu. Biul. Państ. Inst. Geol., 466:

–341.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.