ANALIZA RYZYKA W PROCESIE USTANAWIANIA STREFY OCHRONNEJ UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH „OSOWA” I „DOLINA RA DOŚCI” W GDAŃSKU

Mirosław Lidzbarski

Abstract


W artykule przedstawiono sposób wykonania analizy ryzyka na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych w Gdańsku. Została ona wykonana na podstawie dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych. Konieczne było przeprowadzenie prac terenowych, badań laboratoryjnych oraz modelowych. Na tej podstawie wytypowano główne czynniki zagrażające ujęciom wód podziemnych. Analiza ryzyka została opracowana z wykorzystaniem matryc oceny ryzyka, uwzględniających zależność prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia od jego skutków.


Keywords


strefa ochronna ujęcia wód podziemnych; analiza ryzyka

Full Text:

PDF (Polish)

References


Borysiewicz M., Markowski A., 2002 – Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych. Instytut Energii Atomowej, Instytut Ochrony Środowiska [praca niepubl.]. Arch. Politechniki Łódzkiej, Łódź.

GIS, 2012 – Podręcznik opracowania planów bezpieczeństwa wodnego. Zarządzanie ryzykiem krok po kroku – instrukcja dla dostawców wody do spożycia. Internet: http://www.who.int/water_sanitation_health/water_safety_plan_2009_pol.pdf (dostęp: 21.03.2018).

Kordalski Z., Lidzbarski M., 2019 – Badania modelowe procesów hydrogeologicznych w rejonie ujęć komunalnych „Osowa” i „Dolina Radości” w związku z weryfikacją stref ochronnych tych ujęć. Opracowanie dodatkowe nr 2 do Dodatku do „Dokumentacji zasobów wód podziemnych w kategorii „B” z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia miejskiego Osowa” (Szelewicka i in., 2019) oraz ujęcia miejskiego „Dolina Radości” [mat. niepubl.]. Narod. Arch. Geol. PIG-

-PIB, Oddz. Geol. Morza, Gdańsk.

Lidzbarski M., 2019a – Analiza ryzyka. Opracowanie dodatkowe nr 1 do Dodatku do „Dokumentacji zasobów wód podziemnych w kategorii „B” z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia miejskiego Osowa”(Szelewicka i in., 2019) [mat. niepubl.]. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Oddz. Geol. Morza, Gdańsk.

Lidzbarski M., 2019b – Analiza ryzyka. Opracowanie dodatkowe nr 1 do Dodatek do „Dokumentacji zasobów wód podziemnych w kategorii „B” z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia miejskiego Osowa”(Szelewicka i in., 2019)[mat. niepubl.]. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Oddz. Geol. Morza, Gdańsk.

PASIEROWSKA B., Lidzbarski M., Kordalski Z., 2019 – Dodatek do „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów plejstoceńskich w kat. „A” na terenie ujęcia miejskiego Dolina Radości w Gdańsku-Oliwie”. PN-EN 31010:2010 Techniki zarządzania ryzykiem — Techniki oceny ryzyka.

PN-ISO 31000:2012 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.

PN-EN-15975-2:2013 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Wytyczne dotyczące arządzania kryzysowego i ryzyka. Część druga: Zarządzanie ryzykiem.

RAK J., 2009a – Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę. PAN Inst. Bad. Syst., Warszawa.

RAK J.,2009b – Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

RAK J., Tchórzewska-Cieślak B., 2006 – Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. Journal of KONBiN, 1, 1: 67–76.

RMZ, 2017 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU Nr 2264 poz. 417).

SZELEWICKA A., LIDZBARSKI M., KORDALSKI Z., 2019 – Dodatek do „Dokumentacji zasobów wód podziemnych w kategorii „B” z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia miejskiego Osowa”. Projekt strefy ochronnej.

TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK B., 2009: Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody. Ochrona Środowiska, 31, 4: 57–60

TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK B., 2011 – Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK B., 2017: Zarządzanie bezpieczeństwem dostaw wody. Journal of KONBiN, 41, 171–188.

Ustawa , 2017 – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU poz. 1566).

WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E., 2018 – Nowe podejście dotyczące ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych jako elementu planów bezpieczeństwa wody. W: Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją. Monografia (red. G. Malina): 7–18. PZIiTS, Częstochowa.

Wróblewski D. i in., 2018 – Zarządzanie ryzykiem. Przegląd metod badawczych. Wydaw. CNBOP PIB, Józefów-Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.