ZRÓŻNICOWANIE TŁA HYDROGEOCHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH EKSPLOATOWANYCH W ZLEWNI BIEBRZY

Krzysztof Jóźwiak, Sławomir Filar, Magdalena Nidental, Dorota Węglarz, Elżbieta Przytuła

Abstract


W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych oraz zebranych archiwalnych analiz wód podziemnych z obszaru zlewni Biebrzy. Zebrany pakiet 2326 analiz z lat 1951–2017 ze wszystkich poziomów wodonośnych posłużył jako baza do określenia zakresu tła hydrogeochemicznego dla wybranych wskaźników (temperatura, pH, PEW, sucha pozostałość, zasadowość, utlenialność, HCO3–, SO42–, Cl–, NO3–, NO2–, NH4+, F–, PO42–, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Ba, B, Ni, Al). Wyniki badań fizykochemicznych wód podziemnych zlewni Biebrzy stanowią wypadkową funkcji zmiennych losowych (procesy naturalne), na które oddziałują czynniki dodatkowe (procesy antropogeniczne): rozmieszczenie, typ i funkcja ognisk zanieczyszczeń, procesy hydrogeochemiczne zachodzące w strefie aeracji i saturacji, trendy zmian jakości wód oraz sposób opróbowania i stosowane metody analityczne. Zmienne te poddano analizie statystycznej, w celu określenia ich rozkładu i wykrycia wartości odbiegających (anomalnych). Efektem końcowym było uzyskanie zakresu tła hydrogeochemicznego dla każdego parametru.

Keywords


tło hydrogeochemiczne; badania regionalne; zlewnia Biebrzy

Full Text:

PDF (Polish)

References


APPELO C.A.J., POSTMA D., 1993 – Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, Rotterdam.

DOMENICO P.A., SCHWARTZ F.W., 1990 – Physical and chemical hydrogeology. Wiley & Sons, New York.

FILAR S., HONCZARUK M., JANIK M., JÓŹWIAK K., NIDENTAL M., PRZYTUŁA E., STAROŚCIAK A., SZYDŁO M., ŚLIWIŃSKI Ł., WĘGLARZ D., 2018 – Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego zlewni Biebrzy. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.

MACIOSZCZYK A., 1987 – Hydrogeochemia. Wydaw. Geol., Warszawa.

MACIOSZCZYK A., 1990 – Tło i anomalie hydrogeochemiczne. Metody badania, oceny i interpretacji. Centralny Program Badań Podstawowych, 04.10, 54. Wydaw. SGGW, AR. Warszawa.

MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., 2002 – Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E., 2013 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu

Środowiska, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.