OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA REZERW ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH WÓD PODZIEMNYCH DO ŁAGODZENIA SKUTKÓW SUSZY W ROLNICTWIE

Piotr Herbich

Abstract


Na podstawie danych z bazy GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 ustalono optymalne warunki dla intensywnego poboru wody studniami wierconymi z poziomów wodonośnych podczas długotrwałej suszy hydrologicznej na obszarze pasa nizin środkowopolskich o najniższych w kraju opadach atmosferycznych i głębokich niedoborach wody na terenach upraw rolnych w okresie suszy. Zależnie od warunków hydrogeologicznych i rodzaju gleb, pobór z pojedynczej studni może w okresie głębokiej suszy hydrologicznej pokryć wysokie niedobory wody na terenach upraw rolnych na powierzchni najczęściej 15–50 ha, natomiast czas odbudowy retencji sczerpanych zasobów w ujętym poziomie wodonośnym wyniesie najczęściej 1–5 lat.


Keywords


susza; niedobory wodne upraw rolnych; pobór wód podziemnych; nawodnienia

Full Text:

PDF (Polish)

References


Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce – ITP Falenty. Internet: http://www.itep.edu.pl/Wyswietlarka_map/Mapy_HTML/Mapy.htm (dostęp: lipiec 2019).

Baza GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Internet: https://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/947-bazy-danych-hydrogeologiczne/8888-dane-hydrogeologiczne-mhp.html (dostęp: lipiec 2019).

Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań

Herbich P., Mordzonek P., Przytuła E., 2017 – Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w Polsce. Państw. Inst. Geol.–PIB, Warszawa.

Internet: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych.html (dostęp: lipiec 2019).

Herbich P., 2018 – Określenie możliwości poboru wód podziemnych na cele nawodnień rolniczych oraz okresowego łagodzenia skutków suszy gospodarczej. Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2017 r. Synteza. Państw. Inst. Geol.–PIB, Warszawa. Internet: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/najnowsze-publikacje/5951-synteza-psh-2017.html (dostęp: lipiec 2019).

Kępińska-Kasprzak M., 2015 – Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą. Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań.

Rodzoch A., 2008 – Przeglądowa mapa wskaźnika odnawialności zasobów pierwszego poziomu wodonośnego. HYDROEKO, Warszawa. Arch. MHP w PIG-PIB, Warszawa.

Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, 1999 – Praca zbiorowa. Państw. Inst. Geol.–PIB, Warszawa.

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Dz. Urz.

Woj. Wielkopolskiego z dn. 2.04.2014 r. Poz. 2129 (§14. Ust 1, 2).

Stuczyński T. i in., 2007 – Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7: 1–39. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU RP 2001 Nr115 poz. 1229, DzU RP. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1566; w szczególności: Art.10 ust.2, Art.31 ust.1 pkt 1, Art.183–185, Art.315 ust.3).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.