ZARYS ZASAD PLANOWANIA LIKWIDACJI KOPALŃ PODZIEMNYCH W GÓRNO ŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Przemysław Bukowski, Mirosław Buchta, Tadeusz Małaszuk, Karol Kura, Iwona Augustyniak, Katarzyna Niedbalska

Abstract


Likwidacja kopalni podziemnej pociąga za sobą radykalną zmianę warunków technicznych i ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych, geologicznych i górniczych oraz ochronę czynnej kopalni. Znajduje to odzwierciedlenie w opisanych szczegółowo w artykule przepisach prawnych dotyczących likwidacji podziemnych obiektów górniczych, które wymagają przygotowania oddzielnej dokumentacji hydrogeologicznej, planów ruchu i projektów technicznych likwidacji górnictwa. Autorzy artykułu zgromadzili i usystematyzowali aktualny stan prawodawstwa oraz praktyczne rozwiązania niezbędne do spełnienia wymogów likwidacji podziemnych kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW).


Keywords


regulacje prawne; restrukturyzacja górnictwa; zagrożenie wodne

Full Text:

PDF (Polish)

References


BROMEK T., BUKOWSKI P., 2002 – Ocena przepuszczalności materiałów zasypowych używanych do likwidacji szybów kopalnianych. Prz. Gór., 11: 18–23.

BUKOWSKI P., 1991 – Problemy hydrogeologiczne związane z likwidacją kopalń węgla kamiennego w GZW. Prace GIG, Komunikat, 764.

BUKOWSKI P., 1999 – Uwagi na temat obliczania pojemności wodnej górotworu. W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej pt.: „Hydrogeologiczne problemy eksploatacji i likwidacji kopalń”: 131–135. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Towarzystwo Konsultantów Polskich, Zarząd Oddziału w Lubinie KGHM „Polska Miedź” S.A. w Lubinie.

BUKOWSKI P., 2007 – Zagrożenia wodne w kopalniach węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w dobie restrukturyzacji górnictwa. Gór. AGH, 31, 3/1: 81–91.

BUKOWSKI P., 2010 – Prognozowanie zagrożenia wodnego związanego z zatapianiem wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego. Pr. Nauk. GIG, Stud. Rozpr. Monogr.: 882.

BUKOWSKI P., 2013 – Zagrożenia wodne w dokumentowaniu warunków hydrogeologicznych w podziemnych zakładach górniczych. Biul. Państw. Inst. Geol., 456: 63–66.

BUKOWSKI P., 2015 – Evaluation of water hazard in hard coal mines in changing conditions of functioning of mining industry in Upper Silesian Coal Basin – USCB (Poland). Arch. Min. Sci., 60, 2: 465–485.

BUKOWSKI P., BUKOWSKA M., 2012 – Changes of some of the mechanical properties of rocks and rock mass in conditions of mining exploitation and mine workings flooding. AGH Journal of Mining and Geoengineering, 36, 1: 57–66.

BUKOWSKI P., TUREK M., AUGUSTYNIAK I., KUBICA J., NIEDBALSKA K., 2010 – Ocena możliwości zmian w systemach odwadniania kopalń zlikwidowanych w warunkach koniecznego zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym. Dokumentacja GIG nr 31100110-121. Arch. Głów. Inst. Górn., Katowice.

BUKOWSKI P., SZCZEPAŃSKI A., NIEDBALSKA K., 2015a – Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych z związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego. Prz. Geol., 63, 10/1: 612–615.

BUKOWSKI P., SZCZEPAŃSKI A., NIEDBALSKA K., 2015b – Stan zagrożeń wodnych z kopalniach węgla kamiennego w związku z ich restrukturyzacją. Prz. Geol., 63, 10/1: 616–621.

FROLIK A. i in., 2004 – Masterplan – techniczno-ekonomiczna analiza odwadniania zlikwidowanych kopalń GZW. Dokumentacja GIG, Katowice.

HAŁADUS A., BUKOWSKI P., BUKOWSKA M., 2005 – Zmodyfikowana ocena źródeł zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego. Miesięcznik WUG, 6, 130: 45–47. https://www.conftool.org/imwa2019/index.php?page=browseSessions (dostęp: kwiecień 2019)

KLINGER C. i in., 2011 – Flooding management for underground coal mines considering regional mining networks (FLOMINET). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission.

MUTKE G., BUKOWSKI P., 2011 – Diagnosis of some hazards associated closuring of mines in Upper Silesia Coal Basin. W: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2011, Conf Proceedings, 1: 429–436.

ROGOŻ M., 1994 – Computer Simulation of the Process of Flooding of the Group of Mines. W: Proceedings. 5th International Mine Water Congress (red. D.J. Reddish): 1: 369–377. University of Nottingham & IMWA, Nottingham.

ROGOŻ M., 2004 – Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej. Wydaw. GIG, Katowice.

ROGOŻ M., POSYŁEK E.,1995 – Konsekwencje hydrogeologiczne likwidacji kopalni węgla kamiennego. Prz. Gór., 4.

ROGOŻ M., POSYŁEK E., 2000 – Problemy hydrogeologiczne w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wydaw. GIG, Katowice.

RÓŻKOWSKI A. (red.), 2004 – Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pr. Nauk. UŚl., 2244.

SZCZEPAŃSKI A., 2003 – Hydrogeologiczne uwarunkowania i skutki likwidacji zakładów górniczych w Polsce. W: XI Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii (red. B. Kozerski, B. Jaworska-Szulc): 1: 221–228. Wydz. Bud. Wod. Inż. Środ. PGd., Gdańsk.

SZCZEPAŃSKI A., 2004 – Wpływ górnictwa na środowisko wodne. Prz. Geol., 52, 10: 968–971.

SZCZEPAŃSKI A., 2007 – Problemy prawne, organizacyjne i ruchowe górniczej służby hydrogeologicznej w świetle wyników działalności Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w warunkach zatapiania likwidowanych kopalń. W: Prognozowanie zatapiania likwidowanych wyrobisk górniczych w regulacjach prawa (red. P. Bukowski). Pr. Nauk. GIG, Górn. Środ., Wyd. Spec.,

: 71–78.

SZCZEPAŃSKI A., 2011 – Zmiany charakteru i skali zagrożenia wodnego w warunkach zatapiania kopalń węgla kamiennego. Prz. Gór., 7/8: 222–224.

WILK Z., 2003 – Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. Tom 1. AGH, Kraków.

YOUNGER P.L., ADAMS A., 1999 – Predicting mine water rebound. Research and Development. Technical Report, University of Newcastle.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.