PROGNOZA WPŁYWU ODWODNIENIA KOPALŃ SUROWCÓW SKALNYCH NA ŚRODOWISKO WODNE W REJONIE ŁAGOWA W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Katarzyna Białecka, Jan Prażak

Abstract


Centralna część synklinorium kielecko-łagowskiego w Górach Świętokrzyskich jest rejonem występowania licznych  udokumentowanych i perspektywicznych złóż wapieni i dolomitów środkowodewońskich. W celu określenia wpływu oddziaływania odwodnienia wyrobisk górniczych na warunki wodne wykonano model matematyczny rejonu z wykorzystaniem programu Visual Modflow. Obliczono na nim prognozy zasięgu oddziaływania planowanych odwodnień i ich wpływu na zasoby eksploatacyjne okolicznych ujęć wód podziemnych. Pozwolą one władzom samorządowym na poznanie skutków zmian warunków wodnych już na wstępnym etapie starań zakładów górniczych o pozyskanie koncesji na wydobycie kopaliny poniżej zwierciadła wód podziemnych.


Keywords


modelowanie matematyczne; odwodnienia górnicze; rejonowy lej depresji

Full Text:

PDF (Polish)

References


BAZA DANYCH MONBADA i SOH – Państw. Inst. Geol.-PIB, Warszawa. Internet: http://www.pgi.gov.pl (dostęp: czerwiec 2019 r.)

BIAŁECKA K., GAŁA I., 2011 – Mapa Hydrogeologiczna Polski.Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika, ark. Opatów (854). Państw. Inst. Geol.-PIB, Warszawa.

BIAŁECKA K., PRAŻAK J., 2018 – Stacjonarny model matematyczny struktury hydrogeologicznej podstawowym narzędziem dla gospodarki wodami podziemnymi w rejonach skupionego górnictwa odkrywkowego w Górach Świętokrzyskich. Biul. Państw. Inst. Geol., 471: 7–14.

GINALSKA-PROKOP W., 1990 – Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych województwa kieleckiego. Arch. Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach.

KLECZKOWSKI A.S. (red.), 1990 – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH, Kraków.

MESZCZYŃSKI J., SZCZERBICKA M., WILGAT J., 2001a – Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Koprzywianki i Opatówki. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

MESZCZYŃSKI J., SZCZERBICKA M., WILGAT J., 2001b – Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia strefy ochronnej GZWP nr 421 Włostów. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

PRAŻAK J., 2007 – Subregion środkowej Wisły wyżynny część centralna. W: Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I. Wody słodkie (red. B. Paczyński, A. Sadurski): 174–187. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

PRAŻAK J., 2012 – Pozycja hydrodynamiczna i znaczenie gospodarcze dewońskich zbiorników wód podziemnych w Górach Świętokrzyskich. Pr. Państw. Inst. Geol., 198.

RZONCA B., 2005 – Hydrogeologiczne właściwości przestrzeni porowej dewońskich skał węglanowych w Górach Świętokrzyskich. Prz. Geol., 53, 5: 400–409.

WRÓBLEWSKA E., HERMAN G., 2000a – Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Łagów (853). Państw. Inst. Geol.-PIB, Warszawa.

WRÓBLEWSKA E., HERMAN G., 2000b – Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Opatów (854). Państw. Inst. Geol.-PIB, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.