DETRITAL ZIRCON GEOCHRONOLOGY AND PROVENANCE OF THE PROTEROZOIC QUARTZ-RICH METASEDIMENTS OF THE MAZOWSZE DOMAIN: SOURCE AREAS AND REGIONAL CORRELATION

Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska

Abstract


GEOCHRONOLOGIA DETRYTYCZNEGO CYRKONU I PROWENIENCJA PROTEROZOICZNYCH BOGATYCH W KWARC SKAŁ METAOSADOWYCH W DOMENIE MAZOWIECKIEJ: OBSZARY ŹRÓDŁOWE I REGIONALNA KORELACJA

Abstrakt. W otworach wiertniczych Mońki IG 2 i Zabiele IG 1 na obszarze domeny mazowieckiej rozpoznano dojrzałe, bogate
w kwarc skały metaosadowe. Należą one do podłoża krystalicznego północno-wschodniej Polski i były opisywane dotychczas jako kompleks biebrzański. Skład geochemiczny tych skał jest charakterystyczny dla krawędzi pasywnej. Skały sklasyfikowane jako arenity kwarcowe i subarkozy uległy metamorfizmowi niskotemperaturowemu, zachowując jednak struktury typowe dla osadów rzecznych. Materiał detrytyczny o wieku 1,68–2,11 mld lat pochodził z erozji paleoproterozoicznych skał na krawędziach Fennoskandii i Sarmacji. Maksymalny wiek depozycji materiału okruchowego prawdopodobnie nie przekraczał 1,6 mld lat. Sugerowana wcześniej korelacja z osadami molasowymi mezoproterozoicznej formacji jotnickiej nie została potwierdzona. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że osady powstały po kolizji Fennoskandii z Sarmacją (wygasanie orogenezy swekofeńskiej), a przed denudacją mezoproterozoicznych intruzji AMCG obszaru Mazur.


Keywords


mature metasandstones, zircon U-Pb age, maximum depositional age, Paleoproterozoic, Late Svecofennian, Fennoscandia, Sarmatia.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.