Łupki miedzionośne na Niżu Polskim w rejonie Jarocina

Adam Piestrzyński, Tadeusz Polakowski

Abstract


Occurrence of Zechstein copper shale near Jarocin, central Poland

Copper shale, ca. 1 m thick, was encountered at the base of Zechstein strata in the borehole Klęka-4 near Jarocin, central Poland. Mineralization is macroscopically discernible and consists of chalcocite, digenite, covellite, and accessory: castaingite, cobaltite, galena, chalcopirite and pirite. Ore mineral veinlets, discordant to the lamination of shale, indicate diagenetic origin of the lamination. The Cu content is ca. 3 times lower than in the copper shales of the Lubin (fore-Sudetic) area. The ore mineial assemblage is similar, but less diversified. The petrographical composition of the shale is similar to the copper shale from the fore-Sudetic area.

W otworze Klęka-4 stwierdzono lupki miedzionośne o miąższości ok. 1 m, w spągu cechsztynu, na głębokości 3026 m. Okruszcowanie widoczne jest makroskopowo i składa się z chalkozynu, digenitu, kowelinu oraz towarzyszących: castaingitu, kobaltynu, galeny, chalkopirytu i pirytu. Tekstury żyłkowe minerałów rudnych, niezgodne z laminacją łupku, wskazują na diagenetyczne pochodzenie okruszcowania. Zawartość miedzi jest ok. 3-krotnie niższa niż w łupkach obszaru lubińskiego. Zestaw minerałów kruszcowych jest podobny, choć mniej urozmaicony. Sam łupek wykazuje podobieństwo składu petrograficznego do łupków miedzionośnych monokliny przedsudcckiej.

Full Text:

PDF