Okruszcowanie ołowiem i cynkiem w złożach rud miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej

Marian Banaś, Henryk Kucha, Wojciech Mayer, Adam Piestrzyński, Witold Salamon

Abstract


Lead and zinc mineralization in copper ore deposits of the Fore-Sudetic Monocline

Zechstein copper-bearing shales of the Fore Sudetic Monocline (SW Poland) contain considerable amounts of lead (up to 2.5 wt. %) and zinc (up to 2.4 wt. %). Their maximal local concentrations are up to 13.6 and 10.3 wt. %, respectively. These elements occur predominantly in galena and sphalerite and, sporadically in betekhtinite, clausthalite, polkovicite (Pb3GeS4) and morozewiczite (Pb3GeS4). The paper presents vertical distribution of these minerals and their form of occurrence. Galena and sphalerite concentrations were formed due to binding of Pb and Zn from solutions by sulphate ions generated within the shales. Both the elements were probably liberated during dolomitization from calcium carbonates where they were fixed as isomorphic admixtures.

Cechsztyńskie łupki miedzionośne na monoklinie przedsudeckiej w SW w Polsce zawierają znaczne ilości ołowiu — do 2,5% i cynku — do 2,4%, a ich maksymalne punktowe zawartości sięgają odpowiednio 13,6% i 10,3%. Minerałami głównymi są galena i sfaleryt, sporadycznie występują: bietiechtinit, clausthalit oraz polkowicyt (Pb3GeS4) i morozewiczyt (Pb3GeS4). W pracy przedstawiono zmienność pionową tych minerałów oraz ich wykształcenie. Skupienia galeny i sfalerytu tworzyły się na skutek wiązania Pb i Zn z roztworów porowych przez jon siarczkowy, którego źródło można upatrywać w warstwach łupkowych. Obydwa pierwiastki były prawdopodobnie uwalniane w procesie dolomityzacji z węglanów wapniowych, gdzie zostały wcześniej związane w postaci podstawień izomorficznych.

Full Text:

PDF | Supplementary files