Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Polskich Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych

Stanisław Leszczyński

Abstract


Ciężkowice Sandstones of the Silesian Unit in Polish Caroathians: a study of the coarse-clastic sedimentation in deep-water

The Ciężkowice Sandstones (Upper Paleocene — Lower Eocene) are coarse-clastic, deep-water sediments. These sandstones resulted from subaqueous sediment gravity flows. In character the flows were intermediate between those of grain flows, fluidized flows, debris flows and high density turbidity currents. Part of the clastic material was transported also by turbulent traction currents. The clastics were deposited chiefly in channels of submarine fans and at the mouth of these channels. Because of low content of fines in source material only a very small part of clastic material was deposited beyond channels.

W pracy przeprowadzona jest analiza struktur sedymentacyjnych, rozkładu wielkości ziarna oraz zróżnicowania i rozkładu facji w piaskowcach ciężkowickich (górny paleocen — dolny eocen) z odniesieniem do utworów otaczających. Wskazuje ona na przynależność piaskowców ciężkowickich do gruboklastycznych osadów głębokowodnych. Materiał klastyczny tych piaskowców transportowany był głównie w podwodnych spływach grawitacyjnych, najczęściej o charakterze pośrednim pomiędzy spływami kolizyjnymi, kohezyjnymi, upłynnionymi oraz prądami zawiesinowymi o dużej gęstości. Mniejszą rolę odgrywał transport w turbulencyjnych prądach trakcyjnych. Materiał ten deponowany był głównie w kanałach podmorskich stożków oraz u ujścia tych kanałów. Z powodu niewielkiej zawartości w materiale źródłowym, frakcji drobniejszych od średnioziarnistego piasku, materiał klastyczny piaskowców ciężkowickich nie był roznoszony na większe odległości poza kanały stożków.

Full Text:

PDF | Supplementary files