Spostrzeżenia nad rozwojem ciosu w Karpatach Fliszowych

Marian Książkiewicz

Abstract


Observation on jainting in the Flysch Carpoathians

Cios w strefie fliszowej Karpat składa się głównie ze spękań w przybliżeniu równoległych do biegu warstw i z dwóch zespołów spękań poprzecznych tworzących układ sprzężony. Cios podłużny różni się przebiegiem i wyglądem powierzchni od ciosu poprzecznego. Zależność układu i charakteru spękań od budowy tektonicznej wskazuje, że powstanie ciosu jest związane z ruchami górotwórczymi. W niektórych przypadkach cios jest młodszy od deformacji skał. Istnieją wskazówki, że cios został zaburzony przez ruchy dźwigające, jakim uległa strefa fliszowa po sfałdowaniu.

Joint systems in the Carpathian flysch zone consist mainly of joints approximately parallel to the strike of beds and of two sets of transverse, presumably conjugate joints. Generally, strike joints differ by the morphology of their surfaces and their trend from transversal joints. The relation between the joint pattern and tectonic structures indicates that jointing owes its origin to orogenic movements. In some cases jointing is younger than the deformation. There are hints that jointing was affected by post-orogenic uplift movements.

Full Text:

PDF