Prekambr i kambr w podłożu Przedgórza Karpat środkowych i w Górach Świętokrzyskich

Eugeniusz Głowacki, Piotr Karnkowski, Czesław Żak

Abstract


Pre-Cambrian and Cambrian in the basement of the Carpatrhian Foreland and the Holy-Cross Mts.

Autorzy podają opis prekambru i kambru w podłożu Przedgórza Karpat oraz we wschodniej części Gór Świętokrzyskich na podstawie obserwacji własnych i literatury. Załączone są wyniki badań mikrospor. Autorzy podają kilka uwag w odniesieniu do podobieństwa opisywanych serii do równowiekowych skał Dobrudży, Ukrainy Zachodniej i Polski północnej.

The authors present a description of the Pre-Cambrian of the Carpathian Foreland and the Holy Cross Mts based, upon own studies and literature. Results of palynologic investigations are presented. Relationships of the described formations with coeval series in Dobrogea, Western Ukraine and Northern Poland are discussed.

Full Text:

PDF