Author Details

Salamon, Mariusz A.

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Gniazdowe akumulacje szczątków fauny w środkowojurajskich iłach rudonooenych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej—wnioski paleobiologiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Zjazd Echinodermologów Niemieckojęzycznych — Ingelfingen, Niemcy, 29–31.10.2004
  Abstract
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Masowe nagromadzenie artykulowanych szkieletów wężowideł w osadach środkowego triasu Górnego Śląska i ich implikacje tafonomiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 49. Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia Paleontologicznego Oksford,W. Brytania, 18–21.12.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane na temat skamieniałości cyrtokrynidów (Crinoidea, Cyrtocrinida) w osadach mezozoiku Polski pozakarpackiej
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Drapieżne jeżowce a ewolucja liliowców czyli preludium mezozoicznej rewolucji morskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Liliowce z pogranicza kredy i paleogenu z doliny środkowej Wisły—dane wstępne
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia muszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy mezozoiczna rewolucja morska wywarła wpływ na preferencje batymetryczne liliowców łodygowych?
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ślady ugryzień i regeneracji na triasowych liliowcach z Polski — dane wstępne
  Abstract  PDF