Piaskowce żelaziste k. Annowa w strefie północnej krawędzi Roztocza Gorajskiego: ostaniec eoceński czy osady czwartorzędowe - dowód ruchów neotektonicznych

Jan Buraczyński, Stefan Cieśliński, Jacek Siemiątkowski

Abstract


Piaskowce żelaziste występujące w stropie piasków leżących na osadach kredy górnej mają charakter konkrecji o budowie skorupowo - wstęgowej. Tworzą je minerały przeźroczyste spojone lepiszczem wodorotlenków żelaza o rekrystalizacji goethytowej. Tekstura i skład piaskowców wskazują, że są to rudy pochodzenia wietrzeniowego. Procesy metasomatozy były wywołane przez wody silnie zakwaszone i zasobne w żelazo. Roztwory te powodowały wytrącenie żelu wodorotlenku żelaza, a następnie rekrystalizację goethytową. Zachowały się tu przypuszczalnie tylko spągowe partie piaskowców żelazistych. Brak kryteriów paleontologicznych powoduje, że wiek powyższych piaskowców jest sporny.

FERRUGINOUS SANDSTONES IN THE NORTH ESCARPMENT ZONE OF ROZTOCZE UPLAND NEAR ANNÓW, SE POLAND: EOCENE OUTLIER OR QUATERNARY DEPOSITS - EVIDENCE OF NEOTECTONIC MOVEMENTS

Summary
Ferruginous sandstones appear in the top of the Eocene sands building a residual hill. In a shape of irregular plates, they are similar to concretions with a crustal-banded structure. They consist of transparent minerals cemented by ferric hydroxide with a goethite recrystalization. A texture and contents of the sandstones indicate that these are ores of the weathering origin. The metasomatosis processes were caused by a strongly acidified waters rich in iron. They were dissolving quartz causing precipitation of the ferric hydroxide gel followed by a goethite recrystallization. Of the ferruginous sandstones only bottom layers are preserved. An intensive processes of the chemical weathering developed in a hot and humid climate of the upper Eocene and Oligocene.

Full Text:

PDF (Polish)