Analiza zmienności chemizmu i wydajności wybranych wycieków I poziomu Bono Kopalni Soli Wieliczka

Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid

Abstract


Wycieki solanek rejestrowane na 1 poziomie Kopalni Soli Wieliczkn są naturalnymi dopływami do złoża. Pomimo faktu, iż stanowią około tylko 1% dopływu do całej kopalni są istotne, ponieważ mogą być potencjalnym zagrożeniem dla zabytkowych wyrobisk. W artykule przedstawiono charakterystykę geologiczno-hydrogeologiczną wybranych wycieków solanek pochodzących z warstw chodenickich (stanowiących największe zagrożenie wodne dla kopalni) występujących na I poziomie Bono. Przeanalizowane parametry chemiczne i wydajności zostały przedstawione na wykresach. Badane wielkości nie wykazują znacznych wahań co pozwala sądzić, że zagrożenie wodne tego poziomu nie ulega zwiększeniu.

CHEMICAL AND DISCHARGE CHANGES ANALYSIS OF SOME SEE PAGES OF THE FIRST LEVEL BONO IN THE SALT MINE WIELICZKA SOUTHERN POLAND)

Summary
Seepages localised on the first drawing level of Salt Mine Wieliczka are natural inflows to deposit. In spite of fact that they are only 1 % inflows to the whole mine they can be reason of some damage to monumental excavations. This paper presents geological and hydrogeological characteristic of some seepages from Chodenice beds on the first drawing level Bono. Diagrams present some changes during the period of 30 years and it let maintain that this level water immence is not increased.

Full Text:

PDF (Polish)