Badania mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych wód termalnych z otworu Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1

Józef Chowaniec, Beata Kępińska, Janusz Mazurek, Maciej Pawlikowski, Danuta Poprawa

Abstract


Badania mineralogiczne i petrograficzne pozwalają na lepsze poznanie genezy składu chemicznego wód termalnych. Profil otworu Bukowina Tatrzańska obejmuje utwory czwartorzędu (0–4 m), paleogenu podhalańskiego (4–2225 m) i serie mezozoicznego podłoża (2225–3780 m). Średnia wartość gradientu termalnego na Podhalu waha się od 1,9–2,1°C/100 m. Na podstawie materiału z głębokich wierceń udokumentowano obecność horyzontu termalnego w tym rejonie. Temperatury gorących wód osiągają 86°C (rejon Bańskiej). Całkowita mineralizacja wód termalnych jest relatywnie niska i wynosi do 3 g/dm3. Wody są głównie typu: SO4-Cl-Na-Ca lub HCO3-Ca-Mg, z niewielką ilością siarkowodoru. Skały mezozoiku (kreda, jura, trias) są reprezentowane głównie przez wapienie, margle i różnego rodzaju wapienie zdolomityzowane. Skały te tnie wiele generacji żyłek węglanowych zawierających niekiedy ziarna siarczków (ryc. 2, 3) i ślady węglowodorów. Badania mineralogiczne płytek cienkich rdzeni sugerują m.in. występowanie interesującej mineralizacji siarczkowej w podłożu niecki podhalańskiej, zwłaszcza w pobliżu Tatr.

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL INVESTIGATIONS OF THERMAL WATERS' RESERVOIR ROCKS FROM BUKOWINA TATRZAŃSKA PIG/PNIG-1 WELL (SOUTHERN POLAND)

Summary
In this paper there are presented the results of geological, thermal and mineralogical investigations of cores coming from the well Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1 (Podhale Basin, S-Poland; fig. 1). The obtained data showed the presence of Tertiary rocks up to the depth 2225.0 m. These rocks are represented by claystones, mudstones as well as various sandstones. Deeper up to 3780.0 m one can observe Mesozoic rocks. The average geothermal gradient within the Podhale Basin is in the range of 1.9—2.1 C/100 m. The presence of thermal horizont was there confirmed by deep boreholes at all Podhale depression. The temperatures of the hot water are there up to 86°С (region of Bańska). The TDS of thermal waters is relatively low (3g/dm3). The waters represent mainly SO4-Cl-Na-Ca or HCO3-CO-Mg types and contain traces of H2S. Mesozoic rocks (Cretaceous, Jurassic, and mostly Triassic) are represented by limestones, marls and various types of dolomitized limestones. They are cut with several generations of veins filled up with carbonates containing sometime grains of sulphides and traces of hydrocarbons (figs. 2, 3). Mineralogical analysis of thin sections of rocks suggest presense of interesting sulphide mineralization in the Podhale Basin, which can be partly connected with hydrothermal processess.

Full Text:

PDF (Polish)