Alpejska transpresja w Sudetach

Zbigniew Cymerman

Abstract


Neogeński wulkanizm i rozwój lokalnych struktur tektonicznych przemawiają za młodoalpejską deformacją w Sudetach. Porównanie rozwoju kruchych struktur (uskoki, nasunięcia, fałdy) z różnych obszarów sudeckich prowadzi do zauważenia podobieństwa w trzeciorzędowej ewolucji tektonicznej różnych części Sudetów. W szczególności, wszystkie zebrane dotychczas dane strukturalne wskazują na możliwość lewoskrętnej transpresyjnej deformacji w Sudetach podczas orogenezy alpejskiej.

ALPINE TRANSPRESSION IN THE SUDETES (SW POLAND)

Summary
Neogene volcanism and the development of localization tectonic structures support a model of the Young-Alpine deformation in the Sudetes. Comparisons between brittle structures (faults, thrusts, folds) from different areas of the Sudetes are highlighted and it is clear that there are strong similarities regarding the Tertiary tectonic evolution of the different parts of the Sudetes. In particular, all collected so far structural data indicate a possibility of sinistral transpressional deformation in the Sudetes during the Alpine orogeny.

Full Text:

PDF (Polish)