Projekt celowy Komitetu Badań Naukowych "Ochrona złoża wód leczniczych w Krynicy wraz z optymalizacją metod wydobycia wody i dwutlenku węgla

Wojciech Ciężkowski, Danuta Reśko, Antoni Schmalz, Wacław Szarek

Abstract


Krynica jest największym polskim uzdrowiskiem, w którym eksploatuje się wody kilku typów chemicznych wypływających z 23 ujęć. Rozwój miejscowości spowodował powstanie wielu sytuacji konfliktowych wynikających z niedostatecznego rozpoznania warunków geologicznych i hydrogeologicznych okolic Krynicy. W celu ich rozwiązania realizowane są kompleksowe prace w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pracach udział biorą pracownicy naukowi kilku uczelni z Krakowa i Wrocławia oraz pracownicy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego w Krynicy.


RESEARCH PROJECT OF STATE COMMITTEE OF SCIENTIFIC RESEARCH "PROTECTION OF KRYNICA MEDICINAL WATERS DEPOSIT WITH OPTIMALIZATION OF WATERS AND CARBON DIOXIDE EXPLOITATION METHODS"

Summary
Krynica is a bigest health-resort in Poland. In Krynica several chemical types of waters are exploited in 23 intakes. The health-resort evolution caused many conflict situations. These conflicts are the result of not fully recognition of geological and hydrogeological conditions of Krynica area. To solve these problems the complex examinations within the limits of research project sponsored by State Committee for Scientific Research (KBN) and National Fund of Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW) are realised. The examinations have been made by scientists of a few universities from Kraków and Wrocław and the workers of the Krynica health-resort.

Full Text:

PDF (Polish)