Hydroizolacyjne właściwości kredy jeziornej

Paweł Dobak, Ryszard Wyrwicki

Abstract


Holoceńskie osady węglanowe składają się z trzech głównych komponentów: wody, kalcytu i fitogenicznej substancji organicznej. Sześć próbek kredy, będącej przedmiotem analizy, pobrano z trzech znajdujących się pod wodą złóż. Kreda ta zawiera (tab. 2, 3): 41– 66% wody, 30–53% kalcytu i 2–4% substancji organicznej. Skład granulometryczny suchej kredy jest zmienny i nie zależy od składu mineralnego. Badana kreda jeziorna charakteryzuje się współczynnikiem filtracji k między 5•10-8 a 2•10-10 m/s. Wartość współczynnika filtracji k jest w wyraźnym związku z ilością wody w kredzie (tab. 3) i osiąganymi wartościami ciśnienia porowego (ryc. 2). Uzyskane z badań wartości współczynnika filtracji pozwalają ocenić ją jako praktycznie wodonieprzepuszczalną (ryc. 1).

IMPERMEABLE PROPERTIES OF LACUSTRINE CHALK

Summary
Holocene carbonate sediments consist of three major components: water, calcite and phytogenic organic substance. Six analysed samples of chalk were collected from 3 beds located below the ground water level. The chalk contains (tab. 2, 3): 41–66%of water, 30–53%of calcite and 2–4% of organic substance. The grain size distribution of dry chalk is variable and it does not depend on its mineral composition. Hydraulic conductivity of the tested lacustrine chalk ranges from 5•10-8 m/s to 2•10-10 m/s. These values are related to volume of water in the chalk sediment (tab. 3) and to excess of pore water pressure (fig. 2). Values of hydraulic conductivity measured in laboratory tests suggest that the hydrated lacustrine chalk is practically impermeable (fig.1).

Full Text:

PDF (Polish)