Struktura wewnętrzna Lodowczyka Mięguszowieckiego (Tatry) w świetle wyników badań georadarowych

Bogdan Gądek, Andrzej Kotyrba

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki sondowania georadarowego Lodowczyka Mięguszowieckiego (Polskie Tatry) z zastosowaniem przetwornika antenowego o częstotliwości nośnej 500 MHz. Zarejestrowany obraz radarowy uwidocznił pełną strukturę wewnętrzną lodowczyka wraz z jego podłożem. Maksymalna grubość lodu wynosiła ok. 15 m. Spośród kilkudziesięciu stwierdzonych horyzontów refleksyjnych 10 najsilniejszych odpowiada prawdopodobnie lukom stratygraficznym. Ich ułożenie wskazuje na ruch rotacyjny. Udokumentowana struktura lodowczyka świadczy, że obecnie jest to forma będąca w fazie recesji – związana z warunkami klimatycznymi panującymi w Tatrach po Małej Epoce Lodowej.

INTERNAL STRUCTURE OF MIĘGUSZOWIECKI GLACIERET (TATRA MOUNTAINS, SOUTHERN POLAND) IN THE LIGHT OF RESULTS OF GEORADAR INVESTIGATIONS
Summary
This paper presents results of detailed ground-penetrating radar (GPR) surveys at 500 MHz of Mięguszowiecki Glacieret in Polish Tatra Mountains. The recorded radar image shows a complete internal structure of the glacieret together with its substratum. The maximal thickness of the ice is about 15 m. Among the dozens of the reflection horizons recorded, the strongest 10 ones correspond probably with stratigraphic gaps. Their packing suggests rotational movement. The documented structure of the glacieret shows that this form is in the recession stage, what is associated with climatic conditions, which have prevailed in Tatra Mountains after the Little Ice Age.

Full Text:

PDF (Polish)