Lower Carboniferous (Mississippian) stratigraphy of northwestern Poland: conodont, miospore and ostracod zones compared

Hanna Matyja, Elżbieta Turnau, Barbara Żbikowska

Abstract


Stratygrafia dolnego karbonu (missisippian) Pomorza Zachodniego: porównanie zon konodontowych, miosporowych i małżoraczkowych

Detailed stratigraphy of the Tournaisian and Visean in western Pomerania has been established on conodonts, miospores and ostracods recovered from 25 boreholes. Miospore associations from the Tournaisian and Visean are assigned to nine biostratigraphic units (zones and subzones) erected earlier. Three successive benthic ostracod assemblages and two sub-assemblages are distinguished for the Tournaisian. The miospore zones/subzones and the ostracod assemblages/subassemblages are correlated with the Tournaisian sandbergi, Lower crenulata, isosticha-XJppex cremilata, and typicus conodont zones. Stratigraphic gap has been demonstrated at the Devonian/Carboniferous boundary, using the results of both conodont and miospore studies. The Tournaisian/ Visean boundary has been established approximately on the first appearance of the miospore species Lycospora pusilla Somers.

Przedstawiono szczegółową stratygrafię turneju i wizenu Pomorza Zachodniego w oparciu o konodonty, miospory i małżoraczki. Materiał do badań biostratygraficznych pochodził z 25 otworów wiertniczych. Zespoły miospor z badanych utworów zaliczono do dziewięciu wcześniej wyróżnionych jednostek biostratygraficznych (zon i podzon). Dla turneju wyróżniono trzy kolejne zespoły i dwa podzespoły małżoraczków bentonicznych. Zony/podzony miosporowe i zespoły/podzespoły małżoraczkowe skorelowano z turnejskimi zonami konodontowymi sandbergi, dolna crenulata, isosticha-górna crenulata i typicus. Obecność luki stratygraficznej na granicy dewon/karbon udokumentowano na podstawie konodontów i miospor. Granica turnej/wizen została ustalona jedynie w przybliżeniu, na podstawie pierwszego pojawienia się gatunku miosporowego Lycospora pusilla Somers.

Full Text:

PDF