Trace fossils of Miocene deep-sea fan fringe deposits from the Cingöz Formation, southern Turkey

Alfred Uchman, Huriye Demircan

Abstract


Skamieniałości śladowe z mioceńskich utworów otoczenia stożka głębokomorskiego z Formacji Cignöz w Południowej Turcji

Fan fringe deposits of deep-sea fans are characterised by the Nereites ichnofacies, but in the Miocene Cingoz Formation in southern Turkey they contain 17 ichnospecies typical of the Nereites, Skolithos and Criiziana ichnofacies, including vertical “shallow-water” horn-like forms and Ophiomorpha rudis. Tracemakers of Ophiomorpha rudis have been probably imported by stronger turbidity currents from the inner part of deep-sea fan or occured as a result of gradual colonisation of fan fringe deposits. Similar trace-fossils occurs in related facies of the coeval Mamoso-arenacea Formation in the Northern Apennines. Comparisons with other Cretaceous-Neogene flysch formations show that ichnoassemblages of fan fringe facies are very diverse in general.

Ichnofacja Nereites charakteryzuje utwory otoczenia stożka głębokomorskiego, jednak w utworach otoczenia stożka mioceńskiej formacji Cingóz w pohidniowej Turcji występuje 17 ichnogatunków z ichnofacji Nereites, Skolithos i Cruziana, w tym “płytkowodne” formy w kształcie rogu oraz formy z gatunku Ophiomorpha rudis. Twórcy śladów Ophiomorpha rudis byli prawdopodobnie transportowani przez silniejsze prądy zawiesinowe z wewnętrznej części stożka, lub zasiedlali oni stopniowo środowisko otoczenia stożka. Podobne skamieniałości śladowe występują w pokrewnych facjach równowiekowej formacji Mamoso-arenacea z Apeninów Północnych. Facje otoczenia stożków innych kredowo-paleogeńskich formacji fliszowych charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi asocjacjami skamieniałości śladowych.

Full Text:

PDF