Statistical analysis of two important chemical features (TDS and (HCO3-) content) in Sudetic therapeutic waters

Jacek Kozłowski

Abstract


Analiza statystyczna dwóch podstawowych własności chemicznych (mineralizacji i zawartości jonu HCO3-) w wodach leczniczych Sudetów

Two important chemical features of therapeutic waters from 57 intakes in 13 Sudetic health resorts, i.e. total dissolved solids (TDS) and bicarbonate ion (HCO3) content, tested with the Kolmogorov test at the significance level α=0.05, during the whole exploitation period, reveal normal distributions. It bears evidence of little variability of these features. Intervals of the most frequent (normal) [HCO3] content values in individual intakes, determined using the three standard deviations method (3σ) are in most cases concordant with real values. These intervals can be used for verification of monitoring measurements (elimination of incorrect determinations) and/or can indicate sudden changes of chemical composition of exploited therapeutic waters. Abstrakt: Dwie podstawowe własności wód leczniczych w 57 ujęciach z 13 miejscowości uzdrowiskowych Sudetów: suma substancji rozpuszczonych (TDS) i zawartość jonu wodorowęglanowego (HCO3), przetestowane testem Kołmogorowa na poziomie istotności α=0.05 na przestrzeni całego okresu eksploatacji, wykazują rozkłady normalne, co świadczy o ich dużej stałości. Wyznaczone metodą trzech odchyleń standardowych (3σ) przedziały wartości najczęściej występujących dla zawartości (HCO3) w poszczególnych ujęciach pokrywają się zwykle z wartościami rzeczywistymi. Uzyskane przedziały normalnych zawartości anionu wodorowęglanowego mogą być wykorzystywane do weryfikacji prowadzonych obserwacji stacjonarnych (eliminowanie błędnych oznaczeń) i/lub sygnalizacji gwałtownych zmian składu chemicznego eksploatowanej wody leczniczej.

Full Text:

PDF