On the origin of strata-bound Zn-Pb ores in the Upper Silesia, Poland

Maria Sass-Gustkiewicz, Stanisław Dżułyński

Abstract


Komentarz do genezy górnośląskich złóż rud Zn-Pb w utworach triasowych

In view of the renewed discussion on the origin of Upper Silesian Zn-Pb ores we give some comments on this subject. In our opinion the recurrently invoked post-Jurassic age of these deposits is at variance with geological facts which point to pre-Jurassic age. The source of metal-bearing solutions could be looked in deeper parts of the Earth’s crust, presumably in Paleozoic rocks, or in older accumulations of ore deposits regenerated during Triassic reorganization of crustal plates.

W nawiązaniu do wznowionej dyskusji nad pochodzeniem i wiekiem górnośląskich złóż rud Zn-Pb autorzy uzasadniają pogląd, że przypisywanie im po-jurajskiego wieku jest sprzeczne z faktami geologicznymi, które wskazują na ich przed-jurajski wiek. Źródeł roztworów metalonośnych można się dopatrywać w głębszych częściach skorupy ziemskiej prawdopodobnie w paleozoicznych skałach, bądź w starszych złożach kruszców, zregenerowanych podczas przemieszczania się kier globalnych w triasie.

Full Text:

PDF