Pozycja stratygraficzna plejstoceńskich osadów organogenicznych Nowego Sioła (Płaskowyż Tarnogrodzki, Kotlina Sandomierska)

Wanda Laskowska-Wysoczańska, Janina Oszast

Abstract


Stratigraphic position of Pleistocene organic-rich seediments in Nowe Sioło (Tarnogród Upland, Sandomierz Basin)

A sequence of Pleistocene organic-rich and organogenic sediments exposed in Nowe Siolo is important for the Quaternary stratigraphy of the Sandomierz Basin region. The studied sediment-fill of the glacigenic depression within the till of the Middle Poland Glaciation (Saalian) occurs at present within a watershed. Two segments of different age are distinguished in the sequence. The older, organogenic deposits contain flora suggestive of a climate colder than that interpreted from the Mazovian (Holsteinian) interglacial floras. These deposits are ascribed to a warm period after Middle Poland Glaciation. The younger fine-sand to silt accumulated during the Vistulian, under cold, continental climate.

Stanowisko plejstoceńskich osadów organogenicznych z Nowego Sioła w Kotlinie Sandomierskiej ma istotne znaczenie dla stratygraficznego rozpoziomowania osadów czwartorzędowych tego rejonu. Badane osady wypełniające polodowcowe zagłębienie, wytworzone w glinie zwałowej wiązanej ze zlodowaceniem środkowopolskim, występują w obrębie współczesnego działu wodnego. Składają się one z dwóch różnowiekowych serii. Starsza organogeniczna w świetle badań paleobotanicznych zawiera florę chłodniejszą od znanych flor interglacjalu mazowieckiego. Nawiązanie do szerszego tła geologicznego pozwoliło florę tę odnieść do okresu ocieplenia po zlodowaceniu środkowopolskim. Młodsze osady drobnopiaszczyste i pylaste utworzyły się natomiast w chłodnym, kontynentalnym okresie, w czasie trwania zlodowacenia Wisły.

Full Text:

PDF