Porównanie zespołów otwornicowych pokładowego i bryłowego złoża soli w Wieliczce

Ewa Łuczkowska, Jan Rolewicz

Abstract


Comparisons between assemblages of foraminifers from Stratified Salt Member and Salt Breccia Member from Wieliczka

The salt megabreccia and the stratified salt deposits from Wieliczka differ one from the other in their content of microfauna. The stratified deposits are devoid of microfauna, except for the rocks in its topmost part which yielded redeposited foraminiferal assemblages of a shallow environment, derived from deposits corresponding to the upper part of the Skawina beds. The salt megabraccia contains rich microfauna typical of the Skawina beds. Most often it represents the Uvigerina costai Zone of mid Badenian (Wielician), and less commonly the Candorbulina suturalis Zone of lower Badenian (Moravian). These assemblages are very diverse and thus different from the poor ones occurring in the autochthonous Skawina beds underlying the salt deposits in the vicinity of Wieliczka. They are much more similar in composition to the assemblages known from the Miocene deposits involved in thrusts together with the Carpathian flysch, for instance in vinicity of Bochnia.

Badania występowania zespołów mikrofauny otwornicowej w złożu pokładowym i bryłowym Wieliczki wykazały, że są one pod względem inikrofaunistycznym różne. Złoże pokładowe jest przeważnie pozbawione mikrofauny, a jedynie w górnej części znaleziono plytkowodną, redeponowaną mikrofaunę, pochodzącą z górnej części warstw skawińskich. Złoże bryłowe zawiera bogatą mikrofaunę typową dla warstw skawińskich, reprezentującą najczęściej poziom Uvigerina costai środkowego badenianu (wielicianu) i rzadziej poziom Candorbulina suturalis dolnego badenianu (inorawianu). Zespoły te są znacznie bogatsze od tych, jakie występują lokalnie w autochtonicznych utworach podsolnych, bardziej są natomiast zbliżone do zespołów z Candorbulina suturalis i z Uvigerina costai występujących w utworach miocenu nasuniętych wraz z fliszem wzdłuż brzegu Karpat, np. w okolicach Bochni.

Full Text:

PDF