Skamieniałości śladowe z eocenu strefy sądeckiej w Żeleźnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza (płaszczowina magurska, Karpaty zewnętrzne)

Alfred Uchman

Abstract


Trace fossils in the Eocene of the Nowy Sącz facies zone in Żelźnikowa Wielka near Nowy Sącz (Magura nappe, outer Carpathians)

Ichnofauna was studied in an Eocene section, 1100 m thick, comprising the variegated shales, Beloveza Beds (thin-bedded flysch) and the Maszkowice Beds (thickbedded flysch), exposed in Zeleźnikowa Wielka. The assemblage comprises 29 ichnogenera, and it is akin to that of the Nereites ichnofacies. Most agrichnia, e.g. Paleodictyon, are related to thin-bedded flysch. Chondrites occurs together with numerous and diversified ichnofauna. The vertical distribution of trace fossils in beds reflects the original multistorey distribution of traces in sediment. For instance agrichnia occur in the highest position, Helminthoida, Scolicia, Naviculichnium, and Chondrites occur at lower levels, and Sabularia and Planolites at the lowest.

W eoceńskim profilu (1100 m, lupki pstre, cienkolawicowy flisz — warstwy beloweskie, gruboławicowy flisz — warstwy z Maszkowic) w Zeleźnikowej Wielkiej występuje 29 ichnorodzajów, reprezentujących ichnofację zbliżoną do ichnofacji Nereites. Większość agrichnia, np Paleodictyon, związanych jest z fliszem cienkolawicowym. Chondrites występuje razem z liczną i zróżnicowaną ichnofauną. Rozmieszczenie skamieniałości śladowych w ławicach wskazuje na ich pierwotne piętrowe rozmieszczenie w osadzie. W najwyższej pozycji występują penetracje agrichnia, niżej Helminthoida, Scolicia, Naviculichnium i Chondrites, a najniżej Sabularia i Planolites.

Full Text:

PDF