Litologia i sedymentacja margli łąckich wschodniej części płaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)

Jan Bromowicz, Katrzyna Górniak

Abstract


Lithology and sedimentation of the Łącko Marls in the eastern part of the Magura nappe, Flysch Carpathians, Poland

Structural and textural features of the Lower and Middle Eocene Łącko Marls intercalated with the flysch of the Magura Nappe indicate that they were resedimented from the shallow margin of the South-Mngura cordillera. The mincralogical and petrographical composition of the marls and acompanying rocks suggests that highly calcareous muds and sands were present in the source area, and these were inhabited by siliceous sponges. The occurrence of smcctite between the clay minerals of the muds is related to volcanic ash. Submarine slumps preceded the rcdeposition of the muds with sponge spicules and smectite that gave rise to the Łącko-Marls. The slumps descended from the southern slope of the basin, transversally to the longitudinal westward tansport of the material of sandstones and shales. The Łącko Marls were deposited in a narrow belt corresponding to the axial part of the basin.

Cechy strukturalne i teksturalne margli łąckich wskazują, że powstały one w wyniku redepozycji osadów z płytkiego obrzeżenia kordyliery południowo-magurskiej. Skład mineralogiczno-petrograficzny margli i skał im towarzyszących sugeruje obecność w strefie źródłowej silnie wapnistych mułów i piasków, na których żyły gąbki krzemionkowe. Występowanie smektytu wśród minerałów ilastych mułów związane jest z pyłami wulkanicznymi. Redepozycja mułów z igłami gąbek i smektytem, z których powstały margle łąckie, poprzedzona była podmorskimi osuwiskami. Schodziły one z południowego skłonu basenu, prostopadle do transportowanego od wschodu materiału fliszu piaszczysto-łupkowego. Margle łąckie osadzały się w wąskim pasie odpowiadającym osiowej części zbiornika.

Full Text:

PDF | Supplementary files