Łupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego

Zdzisław Baranowski

Abstract


Lithofacies charactristics of trench-fill metasediments in the Radzimoice Slate (Palaeozoic), Sudetes, SW Poland

The Radzimowicc Slate (min. 1000 m thick) arc part of low-grade Góry Kaczawskie metamorphic complex composed of metasediments and metavolcanics of Cambrian up to Early Carboniferous (Visean) age. The Radzimowice Slate is an assemblage of dark, albitized phyllites with thin intercalations of siliceous slates, mctagrcywackcs and quartzites. All these rocks are strongly rccrystallized and teclonized. On the basis of lithology and relict sedimentary structures a facies analysis has been performed and an attempt undertaken to reconstruct the conditions of sedimentation of the Radzimowice Slate. The following lithofacies have been distinguished within this unit: thin-Iaminatcd mudstones with sill laminae, thick-laminated mudstones with sill laminae, laminated siltstonc, fine-grained sandstones (quartz wackes), medium and coarse-grained sandstones (lithic wackes with admixtures of volcanogcnic material), chaotic deposits (sedimentary breccias and olistoliths of mafic volcanics and limestones), mafic tuflitcs. silliccous slates, graphitic slates. These lithofacies are interpreted as lurhidiics, hemipelagic/pelagic sediments, and slide to debris How deposits. The lithic wackcs arc ol'magmalic arc and the quartz wackcs of continental block provenance. The Radzimowice Slate shows an assemblage of features typical of shaly flysch. The facies association together with other features of the Radzimowice Slate, including the petrographic composition of the lithic wackes. indicate deposition in an environment comparable to that of an oceanic trench (trench floor or immature slope basin).

Łupki radzimowickie wchodzą w skład metamorficznego, dolnego piętra strukturalnego Gór Kaczawskich, zbudowanego z metaosadowych i metawulkanicznych skal. wieku od kambru do dolnego karbonu (wizenu). Łupki radzimowickie (min. miąższość 1000 m) stanowią zespól ciemnych zalbityzowanych fyllitów z cienkimi przewarstwieniami metalupków krzemionkowych, a także metaszaroglazów i kwarcytów. Skały te są silnie zrekrystalizowane i stektonizowanc. Na podstawie cech litologicznych oraz reliktowych struktur sedymentacyjnych przeprowadzono analizę facja Iną oraz podjęto próbę rekonstrukcji warunków sedymentacji łupków radzimowickich. W ich obrębie wyróżniono następujące litofacje: cienko laminowanych mułowców pylastych, grubo laminowanych mulowców pylastych, laminowanych pylowców, drobnoziarnistych piaskowców (wak kwarcowych), średnio- i gruboziarnistych piaskowców (waklitycznych z dużą liczbą fragmentów wulkanogenicznych), osadów chaotycznych (brekcji sedymentacyjnych oraz olistolitów zasadowych skał wulkanicznych i wapieni), zasadowych tufitów oraz tupków krzemionkowych i grafitowych. Lilofacje te reprezentują osady prądów zawiesinowych, hemipelagiczne i pelagiczne oraz spływów kohezyjnych. Obszarem źródłowym waklitycznych był łuk magmowy, a wak kwarcowych - blok kontynentalny. Łupki radzimowickie wykazują zespół cech charakterystycznych dla fliszu łupkowego. Asocjacja facjalna oraz pozostałe cechy łupków radzimowickich, w tym skład petrograficzny wak litycznych wskazują, że łupki te były deponowane w środowisku porównywalnym ze środowiskiem rowu oceanicznego (dno rowu lub basen założony na zboczu rowu).

Full Text:

PDF | Supplementary files