Struktury koliste wokół hercyńskich masywów granitoidowych (Strzelin, Kłodzko-Złoty Stok, Žulova) - interpretacja zdjęcia satelitarnego Landsat

Marek W. Lorenc

Abstract


Circular structures around Hercynian granitoid massifs (Strzelin, Kłodzko-Złoty Stok, Žulova) - interpretation of the Landsat satellite image

Based on the Landsat satellite images, the outlines of large circular structures were identified which surround three Hercynian granitoid massifs: Strzelin, Kłodzko-Złoty Stok, and Zulova. Circumferences of these structures follow fault zones and are in 75% used by the river system, which makes satellite image more legible. In the genetic bearing, it is possible to consider the circular structures origin with reference to deep-fault zones and Variscan magmatism. It seems that the dislocation zone of Paczków-Kędzierzyn separating two described circular structures is a deep-seated boundary between the Strzelin and the Zulova granitoid massifs. Both the massifs should be treated as two independent geological units.

Na podstawie zdjęcia satelitarnego Landsat wyznaczono lokalizację dużych struktur kolistych, które otaczają hercyńskie masywy granitoidowe Strzelina, Kłodzka-Złotego Stoku i Zulovej. Wspomniane struktury przebiegają stycznie do stref uskokowych, a obwód ich w znacznej części (około 75%) wykorzystany jest przez sieć rzeczną, co znacznie zwiększa czytelność zdjęcia satelitarnego. W aspekcie genetycznym przyjęto, że struktury koliste nawiązują do głębokich stref dyslokacyjnych i waryscyjskiego magmatyzmu. Po uwzględnieniu także wyników wcześniejszych badań autora, prawdopodobne wydaje się, że strefa dyslokacyjna Paczków-Kędzierzyn, będąca granicą dwu spośród omawianych struktur kolistych, rozdziela tym samym granitoidowe masywy Strzelina i Zulovej na dwie odrębne jednostki geologiczne.

Full Text:

PDF