Revision of age of the Radzimowice slates from Góry Kaczawskie Mts (Western Sudetes, Poland) based on conodonts

Zdzisława Urbanek, Zdzisław Baranowski

Abstract


Rewizja wieku łupków radzimowickich w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie) na podstawie konodontów

Conodont (euconodont) elements were found in a sericite-quartz-albite phyllite of the Góry Kaczawskie metamorphics, near Wojcieszów. The phyllite belongs to the Radzimowice slates hitherto assigned to the Upper Proterozoic (Eocambrian). These fossils indicate that the Radzimowice slates represent an undetermined part of the Palaeozoic, at least in part not older than early Ordovician.

Elementy konodontowe (eukonodontów) zostały znalezione w metamorfiku kaczawskim, w fyllitach serycytowo-kwarcowo-albitowych, w rejonie Wojcieszowa. Skały te stanowią część łupków radzimowickich zaliczanych dotąd do górnego proterozoiku (eokambru). Obecność tych skamieniałości wskazuje, że łupki radzimowickie reprezentują nieokreśloną bliżej część paleozoiku, przynajmniej częściowo nie starszą niż wczesny ordowik.

Full Text:

PDF