Radiometryczna skala wiekowa neogenu Paratetydy

Dioný Vass, Kadosa Balogh

Abstract


Radiometric time scale of the Paratethys Neogene

The most recent version of the scale for the Paretethys Neogene is presented in the paper, based on 125 key radiometric ages. The lower boundary of Eggerian, which occurs within the Oligocene, has not been radiometrically dated. The boundary Eggerian/Eggenburgian is only approximately estimated at 22 Ma. The radiometric age of the boundary Eggenburgian/Ottnangian is 19 Ma, whereas the boundary Ottnangian/Karpathian has no reliable radiometric age. The boundaries between the younger stages are determined as follows: Karpathian/Badenian (i.e Lower/ /Middle Miocene) at 16.5±0.5 Ma, Badenian/Sarmatian at 13.6±0.2 Ma, Sarmatian/Pannonian (i.e. Middle/Upper Miocene) at 11.0 ±0.5 Ma, Pannonian/Pontian at 7.0±0.5 Ma, Pontian/Dacian = Kimmerian at 5.6±0.2 Ma (this boundary reveals age not much older than the boundary Miocene/ Pliocene), Dacian/Romanian at 3.7 ±0.1 Ma. The upper boundary of the Romanian is 1.8 Ma and it corresponds to the boundary Pliocene/Quaternary.

Przedstawiona jest najnowsza wersja radiometrycznej skali wiekowej neogenu Paratetydy, oparta na 125 reperowych oznaczeniach. Spąg egeru, który znajduje się w obrębie oligocenu, nie był do tej pory datowany radiometrycznie. Granica eger/egenburg ustalona jest tylko w przybliżeniu na 22 Ma. Radiometryczny wiek granicy egenburg/otnang wynosi 19 Ma, natomiast granica otnang/karpat nie jest pewnie datowana. Granice młodszych pięter określone są następująco: karpat/baden (tj. dolny/środkowy miocen) na 16,5±0,5 Ma, baden/sarmat na 13,6±0,2 Ma, sarmat/ / panon (tj. środkowy/górny miocen) na U,0±0,5 Ma, panon/pont na 7,0±0,5 Ma, pont/dak = kimer na 5,6±0,2 Ma (przy czym granica ta jest niewiele starsza od granicy miocen/pliocen), dak/ /roman na 3,7±0,1 Ma. Górna granica romanu wynosi 1,8 Ma i odpowiada granicy pliocen/czwartorzęd.

Full Text:

PDF