Zróżnicowanie petrograficzne obszarów źródłowych warstw ropianieckich na wschód od Dunajca

Jan Bromowicz

Abstract


Petrographic differentiation of source areas of Rapianka Beds east of Dunajec River (Outer Carpathians, Poland)

Coeval sections of flysch Ropianka Beds from different (Dukla, Skole and Magura) tectonic units are compared. Each unit represents different depositional basin. Clastic material was derived from: the Silesian cordillera in the Dukla unit, the South-Magura Cordillera in the Magura unit, and from the Northern-Marginal and Northern-Central Cordilleras in the Skole unit. Petrographical composition of sandstones in each section, coupled with provenance data, permit inferences on petrographical composition of the source areas. The Silesian cordillera was mainly built of metamorphic rocks while sedimentary rocks formed important or dominant parts of other Cordilleras.

Przedstawiono profile warstw ropianieckich osadzonych równocześnie w trzech zbiornikach sedymentacyjnych, których osady obecnie wchodzą w skład trzech jednostek tektonicznych: dukielskiej, skolskiej i magurskiej. Porównano skład petrograficzny piaskowców, których materiał pochodził z: kordyliery śląskiej w basenie dukielskim, południowomagurskiej w basenie magurskim oraz marginalnej północnej i północnocentralnej w basenie skolskim. Kordyliera śląska była zbudowana głównie ze skał metamorficznych, pozostałe kordyliery odznaczały się dużym udziałem lub przewagą skał osadowych.

Full Text:

PDF