Problem genezy wód zmineralizowanych w sąsiedztwie Jeziora Żarnowieckiego

Andrzej Kwaterkiewicz, Andrzej Sadurski

Abstract


Problem of origin of mineralized waters in the vicinity of the Żarnowieckie Lake

In the Quaternary sediments, along the eastern shore of the Żarnowieckie Lake, mineralized waters of Cl - Na type were ascertained. Basing on the analyses of the geological setting and chemical composition of waters, two horizons are distinguished: the shallow one, down to - 35 m, containing brackish waters (TDS up to 4g/dm3), and the deep one, between - 60 and - 120 m, containing waters of a TDS above 10g/dm3. Geological history of the study area, paleohydrogeological analysis and hydrochemical indicators for these waters point to their relic marine origin.

W czwartorzędowych osadach, wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Żarnowieckiego stwierdzono wody mineralne typu Cl-Na. Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz mineralizacji wód wyróżniono dwa poziomy: płytszy do głębokości - 35 m, zawierający wody słonawe (mineralizacja og. do 4g/dm3) i głębszy, w przedziale od - 60 do - 120 m, w którym występują wody o mineralizacji ponad 10g/dm3. Ewolucja geologiczna rejonu, analiza paleohydrogeologiczna oraz wskaźniki hydrochemiczne wód podziemnych przemawiają za przyjęciem hipotezy reliktowego, morskiego pochodzenia wód mineralnych.

Full Text:

PDF