Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: uwagi dla autorów

Grzegorz Haczewski

Abstract


Preparation of articles for Annales Societatis Geologorum Poloniae: hints for the authors

Preparation of an article is the final stage of scientific study. The article presents the results of research, permits to peer them, and discusses their significance. The article should be logically organised, with an introduction, presentation of results, and discussion of results. The introduction makes clear the purpose of the research and/or article. The presentation of results permits to evaluate and to verify the results. The discussion of results presents author’s reasoning and the significance of the results and conclusions. The paper should be written in a specific, clear and concise language. The illustrations present those matters which are difficult for verbal expression, they supplement the text. All aspects of illustrations should serve this purpose. Careful preparation of a manuscript and accompanying illustrations is necessary for its acceptance to editing. The editors exact the requirements regarding the form and the content of the papers. Efficient author’s response to editorial remarks accelerates the publishing process.

Przygotowywanie artykułu jest końcowym etapem pracy naukowej. Artykuł przekazuje wyniki badan, umożliwia ich weryfikację i omawia ich znaczenie. Artykuł powinien mieć logiczny układ obejmujący: wprowadzenie, przedstawienie wyników i dy6kusję wyników. Wprowadzenie wyjaśnia cel badań i (lub) cel artykułu. Przedstawienie wyników umożliwia ocenę i weryfikację danych. Dyskusja wyników przedstawia rozumowanie autora, a także znaczenie wyników i wniosków. Praca powinna być napisana językiem rzeczowym, prostym i zwięzłym. Ilustracje przekazują treść trudną do wyrażenia słowami, uzupełniając tekst. Elementy ilustracji powinny być podporządkowane funkcji, jaką pełnią w nawiązaniu do tekstu. Staranne przygotowanie maszynopisu i ilustracji jest konieczne do przyjęcia pracy przez redakcję. Redakcja egzekwuje od autorów wymagania dotyczące sposobu przygotowania artykułu. Sprawne uwzględnienie uwag redakcji przyśpiesza ukazanie się artykułu.

Full Text:

PDF