Stratygrafia osadów górnokredowych i paleogeńskich Pienińskiego Pasa Skałkowego i jego obrzeżenia na podstawie nannoplanktonu wapiennego

Józef Dudziak

Abstract


Stratigraphy of the Upper Cretaceous and Paleogene deposits of the Pieniny Klippen Belt and its sourrounding based on calcareous nanoplankton

The present paper summarizes the results of investigation of calcareous nannoplankton from strongly tectonised sediments. The nannoforms are bad preserved mainly due to thick secondary calcite overgrowths. In Paleogne deposits of the Magura flysch biostratigraphic units lower in rank than biozone has been defined.

Omówiono przydatność biostratygraficzną zespołów nannoplanktonu z osadów silnie zaburzonych tektonicznie. Nannofiora jest skąpa i źle zachowana głównie z powodu grubych nagromadzeń kalcytu na powierzchniach kokkolitów. We fliszu magurskim wydzielono biohoryzonty o zasięgu czasowym mniejszym od przyjmowanych poziomów kokkolitowych dla paleogenu.

Full Text:

PDF