Warunki paleohydrogeologiczne Przedgórza Karpat Środkowych przed wczesnym badenem

Nestor Oszczypko

Abstract


Pre-Badenian paleohydrogeological conditions in the central part of the Carpathian foreland

The paper deals with reconstruction of paleohydrogeological conditions of the foredeep of Middle Carpathians in the period preceding Early Badenian transgression. Hydrogeological conditions of that time were essentially different from the actual ones. The main source area was situated in southern part of the foreland, actually covered by Carpathian overthrust. Contrary to the present conditions, considerable role was played by fresh and slightly mineralized waters. The author presents the method used for paleohydrogeological reconstructions.

W pracy odtworzono warunki paleohydrogeologiczne przedgórza Karpat Środkowych w okresie poprzedzającym transgresję wczesnobadeńską. Przed badenem warunki hydrogeologiczne przedgórza Karpat były zasadniczo odmienne od współczesnych. Główny obszar zasilania znajdował się wówczas w południowej części przedgórza, która obecnie znajduje się pod nasunięciem karpackim. W przeciwieństwie do warunków obecnych ważną rolę odgrywały wody słodkie i słabo zmineralizowane. Przedstawiono metodykę umożliwiającą rekonstrukcję paleohydrogeologiczną.

Full Text:

PDF