Pelagic sediments of the Carpathian Flysch and oceanic deposits: a comparative study

Irena Gucwa, Andrzej Ślączka

Abstract


Badania porównawcze osadów pelagicznych z fliszu karpackiego i obszarów oceanicznych

The present study is an attempt to compare synchronous calcareous sediments of the Flysch Carpathians with oceanic deposits ranging from Cretaceous to Miocene in age. The comparison was carried out on the basis of mineral and chemical composition of sediments, as well as concentrations and mutual correlations of trace elements, accumulated mainly due to biochemical processes - by means of phytoplankton. Participation of the latter organisms in enriching the sediments in microelements was evidenced by their high concentrations in bitumen ashes and by correlation analysis. Geochemical and mineralogical analogies were observed between some synchroneous sediments (Aptian- Albian, Campanian - Maastrichtian) whereas Palaeocene oceanic deposits could be correlated only with Carpathian biogenic calcareous intercalations in Upper Eocene and Oligocene deposits. Moreover, a good correlation was found between geochemical characteristics of Miocene deposits and cocval diatomites of the Carpathian Flysch.

Przeprowadzone badania miały na celu porównanie równowiekowych osadów (kredamiocen) z fliszu karpackiego i obszarów oceanicznych. Badania porównawcze zostały oparte przede wszystkim na występowaniu pierwiastków śladowych związanych z procesami biochemicznymi planktonu. a także na składzie mineralnym i chemicznym. Pewne podobieństwa zostały zaobserwowane pomiędzy równowiekowymi osadami aptu i albu oraz kampanu i mastrychtu. Badane paleogeńskie osady oceaniczne mogij być porównywane jedynie z biogenicznymi, wapiennymi wkładkami w osadach górnococeńskich i oligoceńskich Karpat, natomiast dobra korelacja występuje pomiędzy równowiekowymi diatomitami obu regionów.

Full Text:

PDF