Flysch and molasse: the elusive models

Andrew D. Miall

Abstract


Flisz i molasa: złudne modele (Abstrakt)

The terms flysch and molasse are survivors from geosyncline theory. Both words are in active use but a survey of recent literature shows that there is no consistent definition. Some workers emphasize a combination of lithofacies assemblage and orogenic setting, others extend the definitions, particularly that of flysch, to any occurrence of the typical lithofacies assemblage. Definitions of flysch and molasse with reference to orogenic stage (pre-, early, late, post-orogenic) or to orogeny in general are virtually meaningless because of the diachronous nature of orogeny and its varied styles. The terms convey now more confusion than useful meaning, and it is recommended that they be abandoned. It is recommended that major flysch and molasse pulses be given stratigraphic names of group or supergroup rank, to facilitate communication. Imprecise generalization can thereby be avoided, and each major stratigraphic unit can readily be linked to specific local tectonic events.

Terminy flisz i molasa są reliktami teorii geosynklinalnej. Oba te terminy są w powszechnym użyciu, chociaż nie są one definiowane i stosowane w sposób jednoznaczny. Niektórzy autorowie w swoich definicjach kładą nacisk na połączenie charakterystycznego zespołu litofacji z określonym rejonem orogenicznym, inni rozciągają definicje, szczególnie fliszu, na jakiekolwiek wystąpienie typowej asocjacji facjalnej. Definiowanie fliszu i molasy w odniesieniu do stadium orogenicznego (pre-orogeniczne, wczesno, późnó i post-orogeniczne) jest pozbawione sensu ze względu na diachroniczny charakter procesów orogenicznych i ich zróżnicowany styl. W związku z powyższym autor uważa, że dalsze stosowanie obu tych terminów powinno być zarzucone. Zaleca się natomiast nadawanie nazw litostratygraficznych o randze grup lub nadgrup większym kompleksom fliszowym i molasowym. W ten sposób uda się uniknąć fałszywych generalizacji, a każdą z tych jednostek litostratygraficznych można będzie łatwo powiązać z określonymi, lokalnymi wydarzeniami tektonicznymi.

Full Text:

PDF