Własności hydrogeologiczne porfirów lakkolitu zalaskiego koło Krzeszowic

Kazimierz Bogacz, Andrzej F. Adamczyk, Tadeusz Cz. Leśniak, Jacek Motyka

Abstract


Hydrogeological properties of the Zalas porphyry laccolith near Krzeszowice

F ou r aquifers connected through hydraulic contact zones of different types were distinguished in the investigated area. The transmissivity and storage coefficient of porphyry were determined. The interpretation of the results of a pumping test posed several problems which were explained assuming the two-layer hydrogeological structure of the porphyry laccolith, and the inertial and storage effects of the pumping well.

Wyodrębnione cztery piętra wodonośne, które łączą się ze sobą poprzez różnego typu strefy kontaktów hydraulicznych. Określono wodoprzewodność i współczynnik zasobności porfirów. W trakcie opracowywania próbnego pompowania napotkano szereg problemów interpretacyjnych, które wyjaśniono dwuwarstwowością hydrogeologiczną lakolitu porfirowego i tzw. efektem bezwładności pojemnościowej otworu pompowego.

Full Text:

PDF