The Late Neogene-Quaternary tectonic mobility of the Polish West Carpathians. A case study of the Dunajec drainage basin

Witold Zuchiewicz

Abstract


Późnoneogeńsko-czwartorzędowa mobilność tektoniczna polskich Karpat Zachodnich na przykładzie dorzecza Dunajca

The article deals with neotectonic movements which have been affecting the Dunajec drainage basin since the Sarmatian. The amount and intensity of these movements have been calculated and compared with the geological structure of the basin. It seems probable that the Plio-Pleistocene tectonics of the West Carpathians reflects tectonic mobility of the flysch substratum. This mobility may refer to the still continuing process of backward thrusting of the Easteuropean Platform under the Carpathians.

Artykuł omawia ruchy neotektoniczne zachodzące w obrębie dorzecza Dunajca (polskie Karpaty Zachodnie), począwszy od sarmatu. Obliczone rozmiary i prędkości tych ruchów przeanalizowano na tle budowy geologicznej dorzecza. Plioceńsko-czwartorzędowa aktywność tektoniczna Karpat Zachodnich może odzwierciedlać mobilność podłoża fliszu, związaną z niezakończonym jeszcze procesem podsuwania się podłoża platformowego pod Karpaty.

Full Text:

PDF