The presence of tin and tungsten in thermal waters connected with granites of some selected regions in Europe

Andrzej Sadurski, Walter Blommaert, Ronny Vandelannoote, Luck Van’t dack

Abstract


Obecność cyny i wolframu w wodach termalnych masywów granitoidowych w wybranych rejonach Europy

The presence of tin, tungsten and also molybdenum and some other trace elements is often detected in thermal waters occurring in close vicinity to granitic massifs. Their origin is still not entirely explained. The existance of greisens with Sn - W paragenese appearing in the acidic magmatic rocks regions is generally known. On the basis of the results of water investigation in the several European Hercynian massifs: Vosges, Pyrenees (France) and the Rila mountains (Bulgaria), and also taking into consideration Sn - W - Mo mineralization in other areas, an attempt has been made to explain the chemical composition of thermal waters and the environment where they are present.

W wodach termalnych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie masywów granitowych stwierdzana jest obecność jonów cyny i wolframu, a także molibdenu i innych pierwiastków śladowych. Ich pochodzenie nie zostało, jak dotąd, w zadowalający sposób wyjaśnione. W rejonach intruzji kwaśnych skal magmowych powszechne jest występowanie grejzenów, zawierających często paragenezę cynowo-wolframową. Opierając się na wynikach badań wód z hercyńskich masywów: Wogezy, Pireneje (Francja) oraz Rila (Bulgaria), a także biorąc pod uwagę okruszcowanie S n - W - Mo skał na innych obszarach, podjęto próbę wyjaśnienia zależności między składem chemicznym wód termalnych i środowiskiem, w którym one występują.

Full Text:

PDF