Charakterystyka geologiczna śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych

Tadeusz Gałkiewicz, Stefan Śliwiński

Abstract


Geological characteristics of the Silesian-Cracovian lead-zinc ore deposits

General regularities of mode of formation of the Polish zinc-lead deposits as well as their geochemical and mineralogical features are discussed. The paper deals also with the position of ore mineralization in stratigraphic profile relating to the outline of geology of the region in question. Polymetallic Fe-Zn Pb sulphide deposits are connected with ore-bearing dolomites. The majority of ores occurs within dolomites of the Lower Muschelka-lk but some are reported from Rhoetian deposits and variegated sandstones (Bunter Sandstein). Locally, they also occur in Devonian and Carboniferous rocks. Galena, sphalerite and pyrite or marcasite, associated with barite, were observed in Jurassic rocks in the zones of tectonic disturbances. The authors present some evidences on epigenetic character of ore mineralization. In their opinion, the ore-bearing solutions were both of ortho- and para-hydrothermal type.

Rozważono prawidłowości wykształcenia polskich złóż cynku i ołowiu, ich cechy geochemiczne i mineralogiczne oraz pozycją mineralizacji kruszczowej w profilu stratygraficznym. Złoża polimetaliczne siarczkowe Fe-Zn-Pb związane są z dolomitami kruszconośnymi. Większość kruszców mieści się w dolomitach dolnego wapienia muszlowego, jakkolwiek znane są również z retu i pstrego piaskowca, a lokalnie ze skał dewońskich i karbońskich. Galenę, sfaleryt i piryt lub markasyt w asocjacji z barytem napotkano w strefach zaburzeń tektonicznych w skałach jurajskich. Autorzy uzasadniają epigenetyczny charakter mineralizacji kruszcowej sądząc, że roztwory niosące kruszce mogły być zarówno orto-, jak i parahydrotermalne.

Full Text:

PDF | Supplementary files