Mineralizacja kruszcowa złoża Czarnów (Sudety)

Eugenia Zimnoch

Abstract


Ore mineralization of the Czarnów deposit

The paper presents results of mineralogie investigations of the Czarnów deposit (Sudetes). Twenty-two ore minerals have been identified: arsenopyrite, pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite, marcasite, native bismuth, Bi-sulphosalts, tennantite, bornite, valeriite, cubanite, covellite, chalcocite, goethite, limonite, scorodite, digenite, cassiterite, rutile and leucoxene. Ore mineralization resulted from the activity of postmagmatic solutions connected with Variscan intrusion of the Karkonosze Granite.

W oparciu o badania mikroskopowe scharakteryzowano przejawy mineralizacji kruszcowej występującej w złożu Czarnów. Stwierdzono występowanie 22 minerałów kruszcowych: arsenopiryt, pirotyn, piryt, chalkopiryt, galena, sfaleryt, markasyt, bizmut rodzimy, siarkosole bizmutu, tenantyt, bornit, valeriit, kubanit, kowelin, chalkozyn, getyt, limonit, skorodyt, digenit, kasyteryt, rutyl, leukoksen. Mineralizacja kruszcowa powstała w wyniku oddziaływania pomagmowych roztworów związanych z hercyńską intruzją granitu Karkonoszy.

Full Text:

PDF | Supplementary files