Stadia i strefowość mineralizacji kruszcowej w paleozoiku okolic Myszkowa

Jadwiga Ślósarz

Abstract


Stages and zonality of ore mineralization in Palaeozoic rocks of the environs of Myszków

The paper deals with the results of mineralogical study of mineralization phenomena in Palaeozoic rocks in the region of Myszków, in the NE margin of the Upper Silesian Coal Basin. Ore mineralization belongs to various stages of the diastrophic evolution of Palaeozoic deposits. Pyritic and magnetite-epidote assemblages are connected with regional metamorphism whilst the magnetite-galena-sphalerite one is confined to the formation of skarns. The most intensely developed is hydrothermal stage of mineralization. The examination of spatial distribution of paragenetic assemblages allowed to establish the primary horizontal zonality of Cu-Mo mineralization. This zonality is fairly consistent with the model elaborated for the porphyry copper formation.

Przejawy mineralizacji kruszcowej w paleozoiku okolic Myszkowa (NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) mają charakter wieloetapowy i stadialny. Wyróżniono etapy: metamorfizmu regionalnego, skarnowy i hydrotermalny. Pomagmowa mineralizacja hydrotermalna należy do cyklu waryscyjskiego. Jej wczesna stadia są reprezentowane przez mineralizację miedziowo-molibdenową, natomiast stadia późne przez mineralizację barytowo-fłuorytową i węglanową z galeną i sfalerytem. Stwierdzono pierwotną, poziomą strefowość okruszcowania i przeobrażeń hydrotermalnych skał. Jest to strefowość charakterystyczna dla formacji "porphyry copper deposits”.

Full Text:

PDF