Charakterystyka jednego z ciał rudnych ze złoża cynku i ołowiu ko­palni Trzebionka

Marek Szuwarzyński

Abstract


Characteristics of an ore body in the lead-zinc deposits of the trzebionka Mine, Southern Poland

This paper deals with the form and structure of a large ore body of the „stratabound deposit" type, found in the Trzebionka mine. Attention was paid to some factors controlling the evolution of mineralization within this body such as: fault tectonics, physical and chemical properties of ore-embedding rocks and paleohydrogeological conditions. The presented data confirm the opinion on multistage evolution of mineralization processes which lasted from Upper Triassic up to the Tertiary.

Opisano formę i budowę wielkiego ciała rudnego typu „strata-bound deposit" rozpoznanego w Kopalni Trzebionka. Zwrócono uwagę na niektóre czynniki kontrolujące rozwój mineralizacji w obrębie tego ciała, takie jak tektonika uskokowa, fizyczne i chemiczne właściwości skał goszczących oraz stosunki paleohydrogeologiczne. Przedstawiono też dane potwierdzające pogląd o trwającym od górnego triasu do trzeciorzędu, wieloetapowym rozwoju mineralizacji.

Full Text:

PDF