Organogeniczny wapień ankerytowy z glaukonitem i metalami rodzimymi Au, Pt, Pd i Pb z rejonu Lubina

Henryk Kucha, Jolanta Pocheć

Abstract


Organogenic ankeritic limestone with glauconite and native Au, Pt, Pd and Pb alloys in the region of Lubin (Western Poland)

Organogenic limestone containing glauconite and native alloys was found to occur in the Lubin mine (Lower Permian). This rock often displays characteristic features of hard ground. Glauconite covers the walls of caverns, fills moldes of foraminifera and crinoids whereas apatitic phosphate showing zonal structure overgrows surfaces of caverns. The occurrence of platinian gold, native lead, clausthalite and: sobolevskite is connected with the paragenesis of coarse-crystalline calcite with dark, internal reflections and Au-, Pt- and Pb-bearing keregene.

W kopalni Lubin występuje wapień organogeniczny z glaukonitem i metalami rodzimymi. Skała ta ma często cechy charakterystyczne dla twardego dna. Glaukonit powleka kawerny, wypełnia ośrodki otwornic i krynoidów zaś fosforany o budowie zonalnej narastają na powierzchni kawern. Występowanie elektrum platynowego, palladu, elektmm ołowiowego, ołowiu rodzimego, clausthalitu i sobolevskitu jest związane z paragenezą kalcytu grubokrystalicznego z ciemnymi refleksami wewnętrznymi i kerogenu Au, Pt i Pd-nośnego.

Full Text:

PDF | Supplementary files