Zmienność okruszcowanie Cu, Zn, Pb i Ag w złożu kopalni Lubin

Henryk Kucha, Adam Głuszek

Abstract


Variation of Cu, Zn, Pb, Ag mineralization in the deposit of the Lubin Mine

Distinct variations in the character of mineralization is observed in the Zechstein copper deposits, being manifested by disappearence or considerable impoverishment of Cu-mineralization with simultaneous increase in the content of galena and sphalerite. Pb- and Zn-mineralization appears in nearly all the three lithologic types of rocks, i.e. in dolomite, shale and sandstone. The galena mineralization is accompanied by high concentration of Ag and Hg, occurring mainly in the form of amalgam-eugenite. Silver forms a number of new mineral compounds belonging to the Ag-Cu-Fe-S system, namely: Cu(Fe,Ag)S2, (Fe,Cu)1Cu2(Ag,Cu)3S4, FeCu3Ag6S7, Cu5.28Fe0.55Ag1.17S4, FeCu2(Ag, Cu)2S5 and FeCu2Ag3S4

Na obszarze cechsztyńskich złóż miedzi występują zmiany mineralizacji w postaci znacznego zubożenia okruszcowania Cu na korzyść galeny i sfalerytu. Okruszcowanie Zn-Pb występuje we wszystkich trzech typach litologicznych, tj. dolomicie, łupku i piaskowcu. Zn obecny jest głównie w dolomicie ilastym, rzadziej w łupku cynkonośnym, gdzie współwystępuje z frankolitem. Okruszcowaniu galeną towarzyszą wysokie koncentracje Ag i Hg. Pierwiastki te występują głównie w formie amalgamatu-eugenitu. Ag tworzy ponadto szereg nowych minerałów należących do układu Ag-Cu-Fe-S: Cu(Fe,Ag)S2, (Fe,Cu)1Cu2(Ag,Cu)3S4, FeCu3Ag6S7, Cu5.28Fe0.55Ag1.17S4, FeCu2(Ag,Cu)2S5 oraz FeCu2Ag3S4.

Full Text:

PDF | Supplementary files