Sukcesja mineralna w złożu rud cynku i ołowiu w kopalni Pomorzany oraz wstępna charakterystyka geochemiczna wybranych generacji siarczków

Maria Hubicka-Ptasińska, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz

Abstract


Mineral succession of Zn-Pb ores in the Pomorzany deposit and preliminary geochemical characteristics of the selected sulphide generations

Detailed study of sulphides in Zn-Pb deposit of Pomorzany resulted in recognizing several generations of sphalerite, marcasite-pyrite and galena. These sulphides form two paragenetic assemblages. The older paragenetic association occurs in metasomatic ore deposits while the younger one - within brecciated deposits. Sphalerites of these two associations differ in trace elements aboundances. No such differences were found in galena except its cubic variety of the youngest generation showing specific geochemical features.

Przeprowadzono badania siarczków w złożu Zn-Pb w Pomorzanach. Stwierdzono obecność szeregu generacji sfalerytu, markasytu-pirytu i galeny, które tworzą dwa zespoły paragenetyczne. Starszy zespół paragenetyczny występuje w złożu metasomatycznym, młodszy zaś wchodzi w skład złoża brekcjowego. Stwierdzono ilościowe zróżnicowanie pierwiastków śladowych w sfalerytach reprezentujących oba typy złóż. Zróżnicowania takiego nie wykazuje galena, odrębny skład wykazuje jedynie galena kostkowa najmłodszej generacji.

Full Text:

PDF | Supplementary files