Paragenezy mineralne w złożach krakowidów i ich pokrywy

Czesław Harańczyk

Abstract


Mineral paragenesis of Cracovides and its cover

Magmatic activity and mineral parageneses of associated mineralization of the buried Cracovides and its epi-Caledonian and epi-Variscan covers are analysed. Andradite skarns with specularite, pyrite and chalcopyrite, and veins containing some rare Bi-Ag sulphosalts and tellurides represent the oldest pre-Devonian parageneses. Veins containing Na-feldspar and tourmaline with traces of Nb-bearing rutile and pyrite as well as syderite-pyrite-chalcopyrite veins represent rntermediate-stage mine ralization. Upper Carboniferous porphyry Cu-Mo complexes bear K-feldspatization and sericitization, disseminated Cu-Mo mineralization and distal polimetallic veins. Mesozoic and Tertiary mineralization include sphalerite and marcasite, paragenetic with main dolomitization, karstiform crustified Zn, Pb, Fe, As ores, main galena, and finally Zn, Pb, Fe sulphides paragenetic with barite and rare fluorite.

Przedstawiono analizę magmatyzmu i paragenez mineralnych zespolonej mineralizacji w pogrzebanym górotworze Krakowidów i w jego pokrywach epikaledońskiej i epiwaryscyjskiej. Najstarsze przeddewońskie paragenezy tworzą skarny andradytowe ze spekularytem, pirytem i chalkopirytem i żyłami zawierającymi kilka rzadkich siarkosoli i tellurków Bi-Ag. Mineralizację stadium pośredniego tworzą żyły zawierające skalenie i turmalin oraz piryt i ślady niobonośnego rutylu, a także żyły syderytowo-pirytowo-chalkopirytowe. Górnokarbońskie kompleksy porfirowej mineralizacji Cu-Mo niosą K-feldspatyzację i serycytyzację, rozsianą mineralizację Cu-Mo i peryferyczne żyły polimetaliczne. Mezozoiczna i trzeciorzędowa mineralizacja obejmuje sfaleryt i markasyt paragenetyczne z główną dolomityzacją, krasowe krustyfikacje kruszców Zn, Pb, Fe, As, główną galenę i wreszcie siarczki Zn, Pb, Fe paragenetyczne z barytem i rzadkim fluorytem.

Full Text:

PDF | Supplementary files